Terms & Conditions

Artikel 1: Algemene bepalingen

De electronische webwinkel van VAULT | TIME & TREASURE (BVBA] met maatschappelijke zetel te Appelmansstraat 25, Winkel 16, 2018 Antwerpen (België), VAULT | TIME & TREASURE, BTW BE 0688.873.115, RPR Antwerpen, (hierna VAULT | TIME & TREASURE) biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het webwinkel assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij VAULT | TIME & TREASURE. De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de cataloog en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bvb. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 14). VAULT | TIME & TREASURE is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. VAULT | TIME & TREASURE is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door VAULT | TIME & TREASURE.

VAULT | TIME & TREASURE is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

a. De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het VAULT | TIME & TREASURE assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van VAULT | TIME & TREASURE. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

– via krediet kaart (Masterkaart/VISA)

– via pay pall

– via mollie

– via overschrijving

b. Bij online aankopen die betaald en opgehaald worden in de winkel geldt een termijn van 1 maand. Indien het artikel niet binnen deze periode wordt opgehaald heeft VAULT | TIME & TREASURE het recht dit artikel terug te koop aan te bieden.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van VAULT | TIME & TREASURE. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van VAULT | TIME & TREASURE te wijzen bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover VAULT | TIME & TREASURE beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt VAULT | TIME & TREASURE zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel heeft garantie op verborgen gebreken en niet-conforme levering gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Gedurende deze periode verbindt VAULT | TIME & TREASURE zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. VAULT | TIME & TREASURE behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de herstelling en/of administratiekosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de VAULT | TIME & TREASURE klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan VAULT | TIME & TREASURE. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :

De consument heeft het recht aan VAULT | TIME & TREASURE mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 werkdagen vanaf de levering contact opnemen met de VAULT | TIME & TREASURE klantendienst. Nadien hebben ze nog eens 14 dagen de tijd om op hun kosten de goederen terug te bezorgen aan VAULT | TIME & TREASURE. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen:

– gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd

– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt

– artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

De Klant heeft 14 dagen voor het melden van retour, NA deze melding heeft de klant nogmaals 14 nieuwe dagen voor het retourneren zelf. De webwinkel voldoet terugbetaling binnen 14 dagen na deze melding mits het product in goede orde is ontvangen!

Artikel 10: Privacy

VAULT | TIME & TREASURE verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan uw vraag en om u informatie van VAULT | TIME & TREASURE toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van VAULT | TIME & TREASURE bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat VAULT | TIME & TREASURE uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen.

Voor meer info vraag het privacy-charter van VAULT | TIME & TREASURE of ga naar VAULT | TIME & TREASURE De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door VAULT | TIME & TREASURE om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: VAULT | TIME & TREASURE Klantendienst

De VAULT | TIME & TREASURE klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)3 369 16 99, online via vaultshop.be en per mail via support@vaultshop.be

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van VAULT | TIME & TREASURE. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. VAULT | TIME & TREASURE kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden deze gelden ook voor Pre Orders die reeds betaald zijn.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14a – Klachtenregeling

1.            De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.            Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.            Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.            Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5.            Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6.            Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7.            Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

Artikel 16 : Prijsschommelingen

Al onze producten zijn onderhevig aan schommelingen van de Dollar en Edelmetalen/Edelstenen. Pre Order Prijzen zijn daar om geen gegarandeerde prijzen.

VAULT | TIME & TREASURE zal de klanten die een pre order hebben geplaatst  telefonisch of per mail informeren over de prijsverhoging.

Pre Orders die geplaatst zijn op onze site zijn bindend na ontvangst van  30% voorschot. Pre Orders worden geleverd na ontvangst van het resterend bedrag.

Artikel 17 : Beëindigen van de overeenkomst

VAULT | TIME & TREASURE mag ten alle tijden en zonder uitleg of verklaring iedere verkoopovereenkomst te beëindigen zonder reden of enige voorwaarden zonder enige compensatie of schade vergoeding te betalen voor de annulering. VAULT | TIME & TREASURE engageert zich wel het volledige bedrag en eventuele verzend kosten terug te betalen die zijn betaald door de klant terug te storten binnen de 14 dagen

Artikel 18 : Pre-orders werkwijze

Hoe werken pre-orders bij ons?

Heel wat custom treasure artikelen dienen te worden besteld op voorhand . Sommige van onze ontwerpen of edelstenen worden maar op een aantal exemplaren gemaakt .

Hoe werkt het precies?

U koopt een pre-order zoals aangegeven .

U betaalt een voorschot van 30 % van het te betalen bedrag.

Wij sturen u een bevestigingsmail en uw order wordt opgestart.

U wacht tot het item binnen is en betaald dan het volledig resterend bedrag .

Zo makkelijk is het, let wel pre-orders zijn definitief na betaling van het voorschot . En uw bestelling is zeker en veilig. VAULT | TIME & TREASURE houd de goederen die zijn besteld in pre order in stock voor max 3 maanden . Nadien heeft VAULT | TIME & TREASURE het recht indien de klant in deze drie maanden nog schriftelijk, nog via mail of SMS verkeer te kennen heeft gegeven dat de klant het product komt betalen en ophalen,  heeft VAULT | TIME & TREASURE het recht deze goederen te verkopen zonder  enige compensatie en of terugbetaling van de  reeds  betaalde voorschotten .

voor meer info mail ons op info@vaultshop.be of bel tussen 11 – 18 u tijdens de weekdgen naar 0032 (0) 3 369 16 99

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@vaultshop.be Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.”